Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Biłgoraja Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, tel: 84 686 96 00, fax: 84 686 96 65, email: sekretariat@bilgoraj.pl, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Referat Gospodarki Komunalnej - Urząd Miasta Biłgoraja.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Pecka, e-mail: apecka@bilgoraj.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 845348023. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • postrzegalność - możliwość rozróżnienia, ułatwienie percepcji treści - orientacja, wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym. • postrzegalność - możliwość rozróżnienia, ułatwienie percepcji treści - treści spod kursora lub fokusa. • funkcjonalność - dostępność z klawiatury - brak pułapki na klawiaturę. • funkcjonalność - ataki padaczki, migotanie - trzy błyski. • funkcjonalność - sposoby wprowadzania danych - gesty punktowe. • funkcjonalność - sposoby wprowadzania danych - aktywowanie ruchem.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersja wysoki kontrast, • wersja negatywny kontrast, • wersja czarno-biała, • wersja do czytania • możliwość zmiany rozmiaru tekstu, • wersja mobilna strony.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury), • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, • uporządkowana przejrzysta mapa strony, artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury, • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych, • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystawienia.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

  • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie • PgUp przewinięcie strony w górę • PgDn - przewinięcie strony w dół • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony • Ctrl + "0" - (zero) przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony • Home - przejście na górę strony • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Biłgoraja – budynek główny – Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Do budynku prowadzą:

– wejście główne znajdujące się od ulicy Tadeusza Kościuszki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do tego wejścia prowadzą schody (5 stopni) oraz pochylnia z poręczami. Drzwi wejściowe – automatyczne,  obok wejścia jest dzwonek przywoławczy.   W holu budynku  na podłodze znajdują się linie naprowadzające i pola uwagi przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących.

W budynku Urzędu znajduje się winda. Wejście do windy znajduje się z boku budynku od strony południowej.  Korytarze w budynku posiadają szerokości zapewniające dostępność przejazdu osobom na wózkach. Schody wewnętrzne prowadzą na piętro. W korytarzu znajdują się również niewielkie schody (4 stopnie) prowadzące do biura dowodów osobistych – schody te nie posiadają platformy umożliwiającej dostęp do pomieszczeń tego biura osobom na wózkach. Korytarz parteru prowadzi również do sali Bura Obsługi Interesantów – drzwi do niej są skrzydłowe (nieautomatyczne), o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnościami.  Korespondencja przyjmowana jest w Sali Biura Obsługi Interesantów. Obok Sali Biura Obsługi Interesanta po prawej stronie na ścianie znajduje się tablica tyflograficzna. W holu zlokalizowane jest również pomieszczenie kasy Urzędu – o drzwiach przesuwnych, otwartych w godzinach pracy kasy. Na parterze mieści się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W strefie wejściowej znajduje się  tablica informująca o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych Urzędu.

W budynku jest winda posiadająca informację głosową i panel dotykowy z informacjami w  alfabecie Braille’a. Dostęp do windy z lewej strony budynku.

Większość pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku nie jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami z powodu szerokości drzwi w świetle ościeżnicy 80 cm i progach. W celu umożliwienia obsługi osób z niepełnosprawnościami dostosowano wejście do Sali narad znajdującej się na piętrze budynku. Drzwi do sali narad mają szerokość 90 cm w świetle ościeżnicy oraz nie mają progu.

Na piętrze budynku obok wejścia do windy znajduje się materac ewakuacyjny.

W holu przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się krzesło ewakuacyjne.

– wejście do Urzędu Stanu Cywilnego – Urząd Stanu Cywilnego położony jest na wysokim parterze.  Do wejścia prowadzą schody zlokalizowane od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. Drzwi skrzydłowe (nieautomatyczne) , o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnościami.  Do Urzędu Stanu Cywilnego można wjechać  również windą znajdującą się z lewej strony budynku.

– wejście do Sali Konferencyjnej – Sala Konferencyjna położona jest w podpiwniczeniu budynku – dostępna jest z poziomu terenu przyległego poprzez schody  jak i pochylnię. Strefa wejściowa zlokalizowana jest od strony południowej budynku Urzędu. Drzwi skrzydłowe (nieautomatyczne), o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  znajdują się  w ciągach parkingów uliczek przylegających do Placu Wolności, przebiegających po południowej i północnej stronie budynku Urzędu. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami  najbliższe do windy znajduje się przy południowej stronie  ulicy jednokierunkowej w odległości około 80 m.

W budynku znajdują się przenośne pętle indukcyjne  oraz oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Urząd Miasta Biłgoraja – budynek  przy ul. Kościuszki 13

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy – Tadeusza Kościuszki 13. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i nieautomatycznie. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem oraz podjazd dla wózków. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Pomieszczenia Urzędu Miasta znajdują się na drugim piętrze obiektu.  Są one niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami z powodu schodów i braku windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, na korytarzu po lewej stronie od wejścia. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku jest przenośna pętla indukcyjna, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na parterze budynku  w strefie wejściowej po lewej stronie na ścianie znajduje się tablica tyflograficzna.

W budynku znajdują się krzesła ewakuacyjne.

W strefie wejściowej brak aktualnej tablicy informującej o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych Urzędu oraz innych jednostkach funkcjonujących w budynku.

Budynek siedziby Straży Miejskiej –  ul. Zamojska 20

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy   Zamojskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Straży Miejskiej.  Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku. Do wejścia budynku prowadzą schody (4 stopnie).  Wjazd na podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje z tyłu budynku. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek siedziby Referatu Centrum Usług Wspólnych – ul. Kościuszki 43

Siedziba Referatu Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miasta Biłgoraja mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na parterze budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ul. 3 Maja, dostępne z poziomu chodnika. Drugie wejście do budynku z boku – od strony ul. Kościuszki  jest otwarte od godziny 14 w czasie pracy Szkoły. Wejście z poziomu chodnika, wyposażone jest w drzwi skrzydłowe o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Drzwi do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach.   Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Urząd Miasta Biłgoraja nie posiada aplikacji mobilnych.

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że osoby niesłyszące  mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Biłgoraja.

Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online do dnia 31.05.2024 r., w dniach  poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Informacje dodatkowe

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy użyć linku https://pzgomaz.com/index.html?anonymous=true&customer=UM_Bilgoraj

lub wejść na stronę www.bilgoraj.pl i kliknąć dwie migające dłonie znajdujące się w prawnym górnym rogu strony.