Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Biłgoraja Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, tel: 84 686 96 00, fax: 84 686 96 65, email: sekretariat@bilgoraj.pl, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Referat Gospodarki Komunalnej - Urząd Miasta Biłgoraja.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Pecka, e-mail: apecka@bilgoraj.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 845348023. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • postrzegalność - możliwość rozróżnienia, ułatwienie percepcji treści - orientacja, wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym.
 • postrzegalność - możliwość rozróżnienia, ułatwienie percepcji treści - treści spod kursora lub fokusa.
 • funkcjonalność  - dostępność z klawiatury - brak pułapki na klawiaturę.
 • funkcjonalność  - ataki padaczki, migotanie - trzy błyski.
 • funkcjonalność  - sposoby wprowadzania danych - gesty punktowe.
 • funkcjonalność  - sposoby wprowadzania danych - aktywowanie ruchem.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersja wysoki kontrast,
 • wersja negatywny kontrast,
 • wersja czarno-biała,
 • wersja do czytania
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wersja mobilna strony.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, 
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystawienia.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - (zero) przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Biłgoraja – budynek główny - Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Do budynku prowadzą:

- wejście główne znajdujące się od strony wschodniej obiektu – tj. od ul. T. Kościuszki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do tego wejścia prowadzą schody (5 stopni) oraz pochylnia z poręczami. Drzwi wejściowe – automatyczne, obok wejścia jest dzwonek przywoławczy. Brak wiatrołapu. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- wejście do Urzędu Stanu Cywilnego – Urząd Stanu Cywilnego położony jest na tzw. wysokim parterze. Do wejścia prowadzą schody zlokalizowane od strony frontu obiektu – tj. o d strony wschodniej (od ul. Kościuszki). Wejście zlokalizowane od strony południowej budynku, przez taras . Drzwi skrzydłowe (nieautomatyczne) , o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnościami. Na taras prowadzi również winda zapewniająca dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego.

- wejście do Sali Konferencyjnej – Sala Konferencyjna położona jest w podpiwniczeniu budynku – dostępna jest z poziomu terenu przyległego (zaniżenie terenowe) poprzez zarówno schody jak i pochylnię. Strefa wejściowa zlokalizowana jest od strony południowej budynku Urzędu. Drzwi skrzydłowe (nieautomatyczne), o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje wiatrołap.

W ramach modernizacji Urzędu zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wszystkich kondygnacji budynku poprzez montaż windy zewnętrznej oraz pochylni. Korytarze budynku posiadają szerokości zapewniające dostępność przejazdu osobom na wózkach. Schody wewnętrzne zlokalizowane w korytarzu (hallu głównym) budynku o parametrach wystarczających dla poruszania się osób z niepełnosprawnościami – prowadzą na piętro. W korytarzu znajdują się również niewielkie schody (4 stopnie) prowadzące do biura dowodów osobistych – schody te nie posiadają platformy umożliwiającej dostęp do pomieszczeń tego biura osobom na wózkach. Korytarz parteru prowadzi również do sali Bura Obsługi Interesantów – drzwi do niej są skrzydłowe (nieautomatyczne), o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnościami. W hallu zlokalizowane jest również pomieszczenie kasy Urzędu – o drzwiach przesuwnych, otwartych w godzinach pracy kasy. Na parterze mieści się jest toaleta o parametrach umożliwiających korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W strefie wejściowej brak aktualnej tablicy informującej o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych Urzędu. Aktualizacja tablicy jest w trakcie opracowania.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zapewnione są w ciągach parkingów uliczek przylegających do Placu Wolności, przebiegających po południowej i północnej stronie budynku Urzędu. Odległości od wejścia głównego są zbliżone zarówno od strony północnej , jak i południowej - wynoszą ok. 90 m. Do windy budynku Urzędu najbliżej położone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych to miejsce zlokalizowane przy południowej ulicy jednokierunkowej w odległości ok. 80 m.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku Urzędu Miasta Biłgoraja jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.

Urząd Miasta Biłgoraja – budynek przy ul. Kościuszki 13

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy – T. Kościuszki 13. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem oraz podjazd dla wózków. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Pomieszczenia Urzędu Miasta znajdują się na drugim piętrze obiektu. Są one niedostępne dla osób niepełnosprawnych z powodu schodów i braku windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, na korytarzu po lewej stronie od wejścia. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W strefie wejściowej brak aktualnej tablicy informującej o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych Urzędu oraz innych jednostkach funkcjonujących w budynku.

Budynek siedziby Straży Miejskiej - ul. Zamojska 20

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy Zamojskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Straży Miejskiej. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku. Do wejścia budynku prowadzą schody (4 stopnie), brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek siedziby Referatu Centrum Usług Wspólnych – ul. Kościuszki 41

Siedziba Referatu Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miasta Biłgoraja mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na parterze budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ul. 3 Maja, dostępne z poziomu chodnika. Drugie wejście do budynku z boku – od strony ul. Kościuszki jest otwarte od godziny 14 w czasie pracy Szkoły. Wejście z poziomu chodnika, wyposażone jest w drzwi skrzydłowe o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Drzwi do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Urząd Miasta Biłgoraja nie posiada aplikacji mobilnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że osoby niesłyszące i głuchonieme mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Biłgoraj.

10. Informacje dodatkowe

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

 1. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta Biłgoraj zamiar korzystania z tłumacza.
 2. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.
 3. Należy wskazać metodę komunikowania się.