Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Co jest odpadem komunalnym w firmie?

Odpady komunalne.

Są, to odpady powstające w gospodarstwach domowych ( bytowanie ludności), z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Do odpadów komunalnych wytwarzanych w firmie zaliczamy te, które powstają w związku z bytowaniem pracowników i klientów np. puste opakowania po napojach, kubki po kawie, opakowania po jedzeniu, nie zjedzone resztki posiłku np. ogryzek po jabłku, skorupki jajek, skórka od banana.

Wszystkie pozostałe odpady pochodząc z bieżącej działalności firmy, nie będą odpadami komunalnymi, ponieważ nie powstają w związku z zaspokajaniem potrzeb bytowych pracowników np. odpady z firm remontowo - budowlanych (gruz, płytki, płyty kartonowo - gipsowe), kartony, folie i opakowania z tworzyw sztucznych ( odpady opakowaniowe) ze sklepów spożywczych, duże ilości papieru z niszczarek, odpady krawieckie, odpady z produkcji mebli. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.

Przedsiębiorca musi samodzielnie podpisać umowę z wybraną przez siebie firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych (eco. biłgoraj.pl - gospodarka odpadami - wpis do rejestru działalności regulowanej) w ciągu 14 dni od powstania odpadów komunalnych na terenie posesji niezamieszkałej.

Straż Miejska, oraz upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta mają prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu gromadzenia odpadów komunalnych w firmie. Mają prawo zażądać umowy z podmiotem odbierającym odpady komunale oraz potwierdzeń uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wytwórcy odpadów komunalnych nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i nie muszą wystawiać karty przekazania odpadu, w związku z tym nie mają obowiązku przekazywać zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.

ZAJRZYJ DO USTAWY O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 r. ( Dz. U. 2019 poz.701)

SPRAWDŹ CZY MUSISZ ZŁOŻYĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GODSPODAROWANIU ODPADAMI

Przejdź na stronę www.biznes.gov.pl

SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDo

Przejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym,
utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

BDO jest Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.