Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=465

1. Podstawa prawna i cel opracowania

Wykonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy i wynika z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).


Zakres rzeczowy analizy został określony w art. 9tb ww. ustawy i jest sporządzany na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Ze względu na ustawową zmianę terminów dotyczącą przekazania ww. sprawozdań, analiza za 2019 r. będzie wymagała aktualizacji informacji w zakresie ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy. Opracowanie wykonano w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza pozwoli na wypracowanie efektywnego zarządzania systemem oraz jego racjonalnego finansowania w latach kolejnych.

2. Informacje ogólne

Na terenie miasta Biłgoraja funkcjonuje system gospodarowania odpadami, którym objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów cywilno - prawnych na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem.

W roku 2019 zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju. 

Odbiór odpadów jest prowadzony w systemie:

 • kontenerowo – pojemnikowym z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,
 • pojemnikowo – workowym z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej.

Na terenie miasta Biłgoraja funkcjonuje system gospodarowania odpadami, którym objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów cywilno - prawnych na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem.

W roku 2019 zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju. 

Odbiór odpadów jest prowadzony w systemie:

a) papier i tektura,
b) szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,
f) odpady biodegradowalne,
g) popioły pochodzące z palenisk domowych,
h) odzież i tekstylia,
i) chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) zużyte opony,
n) drewno,
o) oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
p) odpady budowlane i rozbiórkowe,
q) przeterminowane leki.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie
jednorodzinnej:

 • Odpady zmieszane i biodegradowalne, – co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od stycznie do marca oraz w listopadzie i grudniu;
 • Odpady zmieszane i zielone, – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października; 
 • Odpady gromadzone selektywnie, – co najmniej jeden raz w miesiącu; 
 • Pozostałe odpady komunalne (wystawka), – co najmniej jeden raz na sześć miesięcy.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej:

 • Odpady zmieszane i zielone – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w okresie od stycznie do marca oraz w listopadzie i grudniu; 
 • Odpady zmieszane i zielone – co najmniej jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października;
 • Pozostałe odpady komunalne – co najmniej jeden raz na miesiąc.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

 • Odpady zmieszane i zielone – co najmniej jeden raz na miesiąc w okresie od stycznie do marca oraz w listopadzie i grudniu; 
 • Odpady zmieszane i zielone – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października; 
 • Pozostałe odpady komunalne – co najmniej jeden raz na miesiąc

W marcu i wrześniu, w terminie odbioru odpadów komunalnych z posesji odbierane były również: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony z samochodów osobowych, odzież i tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach, oleje i tłuszcze spożywcze, oleje silnikowe i smarowe. 

Na terenie miasta funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Krzeszowskiej 65B, w którym odbierane są wszystkie rodzaje odpadów komunalnych objęte selektywną zbiórką oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych doskładowania

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odbieranych6 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach, uwzględniając prawidłową hierarchię postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności odpady poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. W przypadku gdy nie ma technicznych możliwości do przetworzenia odpadów w miejscu ich powstania, uwzględniając hierarchię postępowania oraz najlepszą dostępną technikę, odpady przekazywane są do najbliżej położonych instalacji, w których mogą zostać prawidłowo przetworzone.

W regionie południowym funkcjonują dwie instalacje RIOPK, których moce przerobowe zapewniają przetworzenie całego strumienia tych odpadów.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W roku 2019 miasto nie realizowało żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Koszty modernizacji instalacji zastępczej przetwarzania odpadów komunalnych w Korczowie w Gminie Biłgoraj, do której trafia strumień odpadów komunalnych z terenu miasta, jak również koszty związane z jej funkcjonowaniem pokrywa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. Spółka w sierpniu 2019 r., w ramach projektu „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK” ukończyła realizację prac rozbudowy i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Do użytku zostały oddane: hala sortowni, budynek socjalnobiurowy, boksy magazynowe, myjnia kół i podwozi, a także drogi, place manewrowe, ogrodzenia i sieci wodno-kanalizacyjne.

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w roku 2019 przedstawiają się następująco:
1) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, na podstawie przetargu nieograniczonego wyniosły
2 897 856,00 zł.
2) koszty prowadzenia PSZOK wyniosły 46 656,00 zł;
3) koszty transportu, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z PSZOK wyniosły 133 559,36 zł;
4) koszty obsługi administracyjnej systemu, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie systemu informatycznego i zakup sprzętu komputerowego wyniosły 168 334,77 zł;
5) koszty kampanii edukacyjno - informacyjnych 7774,32 zł.

W roku 2019 obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę:

 • 12,50 zł za gospodarowanie odpadów komunalnych, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 25,00 zł za gospodarowanie odpadów komunalnych, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. naliczono należności w wysokości: 3 308 403,98 zł. Wpływy do budżetu miasta z tego tytułu wyniosły: 3 082 292,72 zł.Należność pozostała do zapłaty wynosi 233 225,14 zł i obejmuję ratę 12, której termin płatności upłynie 15 stycznia 2020 r. w wysokości 175 861,25 zł. Całkowite zadłużenie z tytułu opłat za lata 2013 – 2019 wynosi 57 363,89 zł.

6. Liczba mieszkańców

Na dzień 31 grudnia 2019 r. system gospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Biłgoraj obejmował 20 800 osób. Około 99 % deklaracji złożonych przez mieszkańców, zadeklarowało prowadzenie selektywnej zbiórki.

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy

W 2019 roku, nie stwierdzono konieczności wydania decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy, na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych została wydana jedna decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nie złożeniem przez właściciela nieruchomości deklaracji wysokości ww. opłaty.

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Ze względu na zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150), w zakresie terminów składania sprawozdań, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. nie jest możliwe przedstawienie ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy oraz ilości zmieszanych odpadów przeznaczonych do składowania. W związku z powyższym przedmiotowe opracowanie zostanie zaktualizowane, po otrzymaniu przez Urząd Miasta sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie miasta.

10. Podsumowanie

W 2019 Gmina Miasto Biłgoraj realizowała ustawowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzone stawki za gospodarowanie odpadami zachęcają do selektywnej zbiórki odpadów, natomiast ustalona zróżnicowana częstotliwość odbioru odpadów, jest dostosowana do potrzeb mieszkańców, tak aby nie powodować uciążliwości ze względu na zbyt długie zaleganie odpadów na nieruchomościach. Miasto Biłgoraj organizowało liczne działania edukacyjne, informacyjne i kontrolne zwiększające świadomość mieszkańców, w zakresie prawidłowej segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami.