Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=465

1. Podstawa prawna i cel opracowania

Wykonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy i wynika z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). 

Zakres rzeczowy analizy został określony w art. 9tb ww. ustawy i jest sporządzany na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Opracowanie wykonano w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza pozwoli na wypracowanie efektywnego zarządzania systemem oraz jego racjonalnego finansowania w latach kolejnych.

2. Informacje ogólne

Na terenie miasta Biłgoraja funkcjonuje system gospodarowania odpadami, którym objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów cywilno - prawnych na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem.

W roku 2020 zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Biłgoraju.

Odbiór odpadów jest prowadzony w systemie: 

 • kontenerowo – pojemnikowym z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,
 • pojemnikowo – workowym z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej.

Selektywną zbiórką odpadów objęto następujące rodzaje odpadów:  
a) papier i tektura, 
b) tworzywa sztuczne, 
c) szkło bezbarwne i kolorowe, 
d) opakowania wielomateriałowe, 
e) metale, 
f) odpady biodegradowalne, 
g) popioły pochodzące z palenisk domowych, 
h) odzież i tekstylia, 
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
k) zużyte baterie i akumulatory, 
l) zużyte opony, 
m) oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 
n) chemikalia, 
o) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
p) drewno, 
q) przeterminowane leki, 
r) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
s) odpady niebezpieczne. 

 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej:

 • Odpady zmieszane i biodegradowalne – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca;
 • Odpady zmieszane i biodegradowalne – co najmniej jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października;
 • Odpady gromadzone selektywnie – co najmniej jeden raz na miesiąc. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej:

 • Odpady zmieszane i biodegradowalne – co najmniej jeden raz na miesiąc w okresie od listopada do marca;
 • Odpady zmieszane i biodegradowalne – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października;
 • Odpady gromadzone selektywnie – co najmniej jeden raz na miesiąc; 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

 • Odpady zmieszane i biodegradowalne – co najmniej jeden raz na miesiąc;
 • Odpady gromadzone selektywnie – co najmniej jeden raz na miesiąc. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości mieszanych (gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomościach o zabudowie mieszkalnej), na której powstają odpady komunalne:

 • Odpady zmieszane i biodegradowalne – co najmniej jeden raz na miesiąc;
 • Odpady gromadzone selektywnie – co najmniej jeden raz na miesiąc. 

W marcu i wrześniu, w terminie odbioru odpadów komunalnych z posesji odbierane były również: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony z samochodów osobowych, odzież i tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach, oleje i tłuszcze spożywcze, oleje silnikowe i smarowe.

Na terenie miasta funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Krzeszowskiej 65B, w którym odbierane są wszystkie rodzaje odpadów komunalnych objęte selektywną zbiórką oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. 

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odbieranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uwzględniając prawidłową hierarchię postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności odpady poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. W przypadku gdy nie ma technicznych możliwości do przetworzenia odpadów w miejscu ich powstania, uwzględniając hierarchię postępowania oraz najlepszą dostępną technikę, odpady przekazywane są do najbliżej położonych instalacji, w których mogą zostać prawidłowo przetworzone. 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W roku 2020 miasto nie realizowało żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Koszty modernizacji instalacji zastępczej przetwarzania odpadów komunalnych w Korczowie w Gminie Biłgoraj, do której trafia strumień odpadów komunalnych
z terenu miasta, jak również koszty związane z jej funkcjonowaniem pokrywa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.  

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w roku 2020 przedstawiają się następująco:
1) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców,
na podstawie przetargu nieograniczonego wyniosły 4 565 725,49 zł;
2) koszty funkcjonowania PSZOK wyniosły 542 611,71 zł;
3) koszty obsługi administracyjnej systemu, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie systemu informatycznego,
zakup worków na odpady i sprzętu komputerowego wyniosły 169 977,87 zł;
4) koszty kampanii edukacyjno - informacyjnych wyniosły 4 524,12 zł.;

W roku 2020 obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę:  

 • 19,00 zł za gospodarowanie odpadów komunalnych, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 
 • 38,00 zł za gospodarowanie odpadów komunalnych, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. naliczono należności w wysokości: 4 788 498,51 zł.
Należność pozostała do zapłaty wynosi 376 593,32 zł i obejmuję ratę 12, której termin płatności upłynął 15 stycznia 2021 r. w wysokości 272 018,27 zł.
Całkowite zadłużenie z tytułu opłat za lata 2013 – 2020 wynosi 104 575,05 zł

6. Liczba mieszkańców

Na dzień 31 grudnia 2020 r. system gospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Biłgoraj obejmował 20 322 osób.  

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy

W 2020 roku, nie stwierdzono konieczności wydania decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy, na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych zostały wydane trzy decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem przez właściciela nieruchomości deklaracji wysokości ww. opłaty. 

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

Zmieszane odpady komunalne powstałe w 2020 r. na terenie Gminy Miasto Biłgoraj zostały poddane procesom przetwarzania innym niż składowanie.
Odebrane z terenu gminy odpady zielone zostały poddane procesowi kompostowania. 

10. Podsumowanie

W 2020 roku Gmina Miasto Biłgoraj realizowała ustawowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzone stawki za gospodarowanie odpadami zachęcają do selektywnej zbiórki odpadów, natomiast ustalona zróżnicowana częstotliwość odbioru odpadów, jest dostosowana do potrzeb mieszkańców, tak aby nie powodować uciążliwości ze względu na zbyt długie zaleganie odpadów na nieruchomościach. Miasto Biłgoraj organizowało działania edukacyjne, informacyjne i kontrolne zwiększające świadomość mieszkańców, w zakresie prawidłowej segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami. 

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta:

W roku 2020 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 3 965,016  [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 5 596,361 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 2 904,834 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 3 232,489 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 842,422 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 6,604 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 1 307,056 [Mg]
 • zużyte opony – 16,560 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 124,936 [Mg]
 • pozostałe odpady– 934,911 [Mg] w tym niebezpieczne – 16,233 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1 060,182 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 933,945 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 157.956 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 303,820 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 206,280 [Mg]
 • zużyte opony – 7,360 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 19,880 [Mg]
 • pozostałe odpady – 238,649 [Mg] w tym niebezpieczne - 0 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 1 029,028 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 98,958 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 387,725 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 239,171 [Mg]
 • zużyte opony – 30,918 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 212,02 [Mg]
 • pozostałe odpady – 60,236 [Mg] w tym  niebezpieczne – 15,218 [Mg]

Zebranych na instalacji przetwarzania odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 2,420 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 13,770 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 7,910 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 3,660 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 0 [Mg]
 • zużyte opony – 0,160 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 0 [Mg]
 • pozostałe odpady– 2,040 [Mg] w tym niebezpieczne – 0 [Mg]

Zbierane przez podmioty zbierające odpady komunalne (punkty skupu):

 1. 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 400,899 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 400,899  [Mg]

9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

Zmieszane odpady komunalne powstałe w 2020 r. na terenie Gminy Miasto Biłgoraj zostały poddane procesom przetwarzania innym niż składowanie.
Odebrane z terenu gminy odpady zielone zostały poddane procesowi kompostowania. 

10. Podsumowanie

W 2020 roku Gmina Miasto Biłgoraj realizowała ustawowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzone stawki za gospodarowanie odpadami zachęcają do selektywnej zbiórki odpadów, natomiast ustalona zróżnicowana częstotliwość odbioru odpadów, jest dostosowana do potrzeb mieszkańców, tak aby nie powodować uciążliwości ze względu na zbyt długie zaleganie odpadów na nieruchomościach. Miasto Biłgoraj organizowało działania edukacyjne, informacyjne i kontrolne zwiększające świadomość mieszkańców, w zakresie prawidłowej segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami.