Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

1. Podstawa prawna i cel opracowania

Wykonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy i wynika z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). Zakres rzeczowy analizy został określony w art. 9tb ww. ustawy i jest sporządzany na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Opracowanie wykonano w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 


Analiza pozwoli na wypracowanie efektywnego zarządzania systemem oraz jego racjonalnego finansowania w latach kolejnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj w poszczególnych latach

Rok 2023

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2023 r.

Rok 2022

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2022 r.

Rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2021 r.

Rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2020 r.

Rok 2019 - 2/2

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj (kwiecień) 2019 r.

Rok 2019 - 1/2

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj (kwiecień) 2019 r.

Rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2018 r.

Rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2017 r.

Rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2016 r.

Rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Biłgoraj 2015 r.