Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, ma obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta Biłgoraja tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba posiadając nieruchomość w zarządzie, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością.

Pamiętaj ! Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym lokale stanowią odrębną własność, to deklarację za wywóz śmieci za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. To znaczy, że osoba, prawo do lokalu, lub faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie musi samodzielnie składać deklaracji do Urzędu Miasta Biłgoraja, ale musi złożyć tzw. deklarację cząstkową do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” lub do zarządu wspólnoty.

Rada Miasta Biłgoraja dla nieruchomości zamieszkałych wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Na 2023 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 24 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 48 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się bez wezwania, z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni np. za styczeń do 15 lutego, za luty do 15 marca, itd. na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta.

Zwolnienia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymiarze 50 % obowiązującej stawki opłaty na trzecie i kolejne dziecko w tej rodzinie.

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,50 zł od osoby. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, dokonujących kompostowania bioodpadów zgodnie z wymaganiami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja” oraz którzy złożyli informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłat

Kliknij po prawej stronie i ściągnij Deklarację O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w roku 2020.

Ściągnij deklarację o wysokości opłat na swój komputer

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kliknij po prawej stronie i ściągnij KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Ściągnij KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH