Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

UCHWAŁA NR XIV/116/16 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

UCHWAŁA NR XXXII/302/17 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie różnymi odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

UCHWAŁA NR XVIII/153/16 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Biłgoraj.Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

UCHWAŁA NR XII/101/15 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny.


Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

1. UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

UCHWAŁA NR XI/82/15 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie miasta Biłgoraj i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.