Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

„Lamusownia” bez dodatkowej opłaty

„Lamusownia” bez dodatkowej opłaty

Odpady posegregowane zebrane w workach, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia, drewno, popiół pochodzący z palenisk domowych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z gospodarstw domowych – można dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA” w Biłgoraju ul. Krzeszowska 65b. Odbiór odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców miasta, powstających na nieruchomościach zamieszkałych, jest nieodpłatny i odbywa się na podstawie kodów kreskowych.

Prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowania odpadów przez uprawnioną firmę.