Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Skorzystaj z miejskiej dotacji na wymianę starego źródła ogrzewania!

Skorzystaj z miejskiej dotacji na wymianę starego źródła ogrzewania!

Od 2018 roku mieszkańcy Biłgoraja mogą korzystać z miejskiego programu dofinansowującego wymianę źródła ogrzewania. Według stanu na dzień 17 listopada 2021 roku z programu skorzystało 337 mieszkańców. W 2021 roku zostało rozliczonych już 179 wniosków.

W ramach programu, do końca 2021 roku, można otrzymać do 60 proc. kosztów wykonania inwestycji wymiany źródła ogrzewania. W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się zmniejszał, dlatego warto pospieszyć się z decyzją o zmianie źródła ciepła.

 

 

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne realizujące wymianę źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Miasta Biłgoraja.

2. Ile wynosi dofinansowanie?

Kliknij dowolny obraz

  

3. Warunek niezbędny do skorzystania z dotacji.

Trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów wykorzystywanych do ogrzewania budynków lub lokali mieszkalnych zasilanych paliwem stałym za wyjątkiem:

 • możliwość wykorzystywania kominków opalanych drewnem, stanowiących jednocześnie element dekoracyjny, jako okazjonalne źródło ogrzewania,
 • możliwość pozostawienia pieców kaflowych i wykorzystywania ich jako elektryczne piece akumulacyjne.

4. Jaki rodzaj ogrzewania można zastosować w budynku?

 • pompa ciepła,
 • kondensacyjny kocioł gazowy zasilany gazem z sieci lub własnego zbiornika,
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • indywidualne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną,
 • indywidualne źródło ogrzewania zasilane biomasą o parametrach co najmniej jak dla kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5-12, zgodne z dyrektywą ECODESIGN.

5. Dofinansowanie na wymianę nisko sprawnego kotła gazowego.

W przypadku, gdy nieruchomość ogrzewana jest nisko sprawnym kotłem gazowym, dotacja może zostać przyznana na wymianę na jedno z niżej wymienionych źródeł:

 • pompę ciepła,
 • kondensacyjny kocioł gazowy zasilany gazem z sieci lub własnego zbiornika,
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • indywidualne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną,

Warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest trwała likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania.

6. Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

 • pokrycie kosztów zakupu, dostawy, montażu i rozruchu nowego źródła ogrzewania i niezbędnych elementów kotłowni (np. zaworów, rur, kanałów odprowadzających spaliny),
 • pokrycie kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym kosztów zakupu, dostawy, montażu i rozruchu urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu ogrzewania,
 • pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej (wykonanie przyłącza) związanego z instalacją nowego źródła ogrzewania,
 • pokrycie kosztów likwidacji, modernizacji oraz budowy i wykonania systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

7. Jakie wymagania powinno spełniać nowe źródło ogrzewania?

 • źródło ogrzewania powinno być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniać normy i być dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • źródło ogrzewania zasilane biomasą powinno posiadać aktualne świadectwo badań energetyczno – emisyjnych potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska (dla kotłów klasy 5) ustalone w normie PN-EN 303-5-2012 wydane przez instytucję posiadającą akredytację oraz deklarację zgodności z przepisami z zakresu produktu (CE lub B) podanych przez producenta oraz co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

8. Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków?

Nabór nowych wniosków rozpocznie się od 12 października 2020 r. Dotacje celowe będą udzielane do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Biłgoraj w danym roku. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Należy zapoznać się z treścią uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/

10. Jak ubiegać się o dotację „krok po kroku”?

1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o udzielenie dotacji, który jest dostępny:

a) na stronie Urzędu Miasta: https://www.bilgoraj.pl/
b) na stronie bip.bilgoraj.pl: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/
c) w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 16 Biłgoraj.

2. Należy złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16,

3. poczekać na kontakt pracownika Urzędu Miasta Biłgoraja,

4. podpisać umowę,

5. wykonać przedsięwzięcie,

6. pobrać i wypełnić wniosek o rozliczenie dotacji, który dostępny jest:

a) na stronie Urzędu Miasta: https://www.bilgoraj.pl/
b) na stronie bip.bilgoraj.pl: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/
c) w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 16 Biłgoraj.

7. złożyć wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16.

8. poczekać na kontakt pracownika Urzędu Miasta Biłgoraja,

9. poczekać na przelew kwoty dofinansowania,

10. cieszyć się nowym ekologicznym źródłem ciepła, przyjaznym dla środowiska!

Dotacja na wymianę starego źródła ogrzewania