Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Biłgoraja na lata 2021–2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Biłgoraja na lata 2021–2032

Przeprowadzona w 2021 roku inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Miasta Biłgoraja wykazała konieczność opracowania nowego programu oczyszczania Miasta z azbestu. W związku z tym 1 grudnia 2021 r. weszła w życie uchwała nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Biłgoraja w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Biłgoraja na lata 2021–2032. Ww. program zawiera zaktualizowany harmonogram działań związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta Biłgoraja.

Jak wykazała przeprowadzona inwentaryzacja ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia na terenie Miasta Biłgoraja szacuje się na ok. 1 431 ton, w tym ok. 1 311 ton to płyty azbestowo-cementowe pochodzące z pokryć dachowych osób fizycznych. Na terenie Miasta Biłgoraja przeważają wyroby zawierające azbest o trzecim stopniu pilności (pokrycia w dobrym stanie, nie narażone na uszkodzenia mechaniczne, odseparowane od pomieszczeń użytkowych), stanowią one 83,6 proc. Pilnego usunięcia natomiast wymaga 15,9 proc. wyrobów azbestowych, zakwalifikowanych do pierwszego stopnia pilności z uwagi na silne uszkodzenia i bezpośredniość dostępu z pomieszczeń użytkowych. Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest”, końcowym i ostatecznym terminem użytkowania wyrobów zawierających azbest jest 31 grudnia 2032 r., w związku z czym Miasto Biłgoraj powinno pozbyć się wszystkich wyrobów zawierających azbest do ww. terminu (szacowany koszt usunięcia – 1 715 033,75 zł).

Wyniki inwentaryzacji można obejrzeć na portalu GeoAzbest stanowiącym elektroniczny system informacji przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” pod adresem: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/

Link do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Biłgoraja na lata 2021–2032 poniżej:
Program oczyszczania miasta Biłgoraj z azbestu (PDF)