Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Złóż deklarację o wysokości opłaty za odpady on-line

Złóż deklarację o wysokości opłaty za odpady on-line

Urząd Miasta Biłgoraja przypomina, że w przypadku zmiany danych w zakresie ilości osób faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości, które są podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Ww. przepis dotyczą również obcokrajowców zamieszkujących stale lub czasowo na terenie Miasta Biłgoraja.

Jak dokonać zmiany ilości osób w deklaracji?

  1. Osobiście wypełnić druk deklaracji w siedzibie Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, Biuro Obsługi Interesanta.
  2. Przesłać wypełnioną i podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj. Wzór aktualnej deklaracji dostępny jest po linkiem: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/
  3. Za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, przy użyciu profilu zaufanego. Link do platformy e-PUA znajduje się poniżej: https://epuap.gov.pl/

W przypadku pytań w zakresie gospodarki odpadami, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 84 686 96 90, 84 686 96 85.