Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej odbioru śmieci

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej odbioru śmieci

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z masowym powrotem do Biłgoraja osób z zagranicy oraz osób studiujących w innych miejscowościach pragnę poinformować, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której zmieniła się ilość osób zamieszkałych, ma obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta Biłgoraja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością, który złożył pierwszą deklarację w Urzędzie Miasta.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym lokale stanowią odrębną własność, to deklarację za wywóz śmieci za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. To znaczy, że osoba z prawem do lokalu, lub faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie musi samodzielnie składać deklaracji do Urzędu Miasta Biłgoraja ale musi złożyć tzw. deklarację cząstkową do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” lub do zarządu wspólnoty.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta www.bilgoraj.pl – Selektywna zbiórka odpadów – Gospodarka odpadami – Deklaracja– lub ze strony internetowej BIP Biłgoraj dostępna pod linkiem: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/

Proszę pobrać deklarację o wysokości opłaty na swój komputer, po wydrukowaniu wypełnić, podpisać i wrzucić do urny, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Miasta.

 

Burmistrz Miasta Biłgoraja
(-) Janusz Rosłan